Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 17/03/2017

Nhà văn hóa xã Phù Khê

Địa điểm xây dựng: Xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh