Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 31/01/2019

Trụ sở làm việc huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lương Tài

Địa điểm: huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh