Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 31/01/2019

Chùa Rều – Đồng Nguyên

Địa điểm: Khu Vĩnh Kiều 3, phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn